W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.
X

Aktualności

.

PARP kolor

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie „EKO-ROZWIĄZANIA – SZANSĄ NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI MMŚP” mającego na celu wsparcie działań proekologicznych w przedsiębiorstwach na terenie całej Polski.

I. O PROJEKCIE

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu II: „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących", Działanie 2.1: „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki", Podziałanie 2.1.1: „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach".

Okres realizacji projektu: Od 01.11.2013 r. do 30.06.2015 r.

Grupa docelowa: przedsiębiorcy z sektora MMŚP (mikro, mali lub średni przedsiębiorcy), mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ich pracownicy.

Aby zweryfikować wielkość Państwa przedsiębiorstwa należy skorzystać z kwalifikatora MSP dostępny na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/index/72. Zadaniem kwalifikatora jest pomoc w określeniu czy Państwa firma należy do sektora MSP. Kwalifikator podaje informacje na podstawie zaznaczonych i wprowadzonych danych oraz pełni funkcję tylko i wyłącznie informacyjną.

Rekrutacja będzie prowadzona w systemie ciągłym. Liczba miejsc jest ograniczona.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

II. OFERTA

Projekt dotyczy kompleksowego wsparcia dla 20 przedsiębiorstw80 pracowników w postaci szkoleń oraz doradztwa. Jest odpowiedzią na potrzebę prowadzenia zielonej firmy poprzez połączenie oszczędności z dbałością o środowisko.

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW BĘDZIE REALIZOWANE W 3 ETAPACH

ETAP I - ANALIZA POTRZEB PROEKOLOGICZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE (32h/firma)

Na tym etapie każde z przedsiębiorstw otrzyma 32 godziny wsparcia w formie doradztwa, które ma na celu analizę potrzeb proekologicznych.

Działalność przedsiębiorstwa zostanie przeanalizowana przez doradców pod kątem oddziaływania na środowisko. Wskazane zostaną negatywne skutki ekologiczne oraz ekonomiczne prowadzonej działalności, ewentualne niezgodności z normami środowiskowymi. Doradcy przedstawią rekomendowane działania proekologiczne pozwalające na zmianę zaistniałej w przedsiębiorstwie sytuacji, zaprezentują korzyści ekologiczne z tytułu wprowadzenia proponowanych zmian oraz dokonają wyceny wartości dodanej wskutek zrealizowania działań proekologicznych. Ponadto dokonają badania potrzeb kompetencyjnych zatrudnionych w przedsiębiorstwie kadr. Na podstawie dokonanej analizy zaproponują pracownikom udział w cyklu szkoleń, dzięki którym uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności do przygotowania się do zmian i wprowadzenia rozwiązań proekologicznych.

Ten etap wsparcia będzie opierał się na analizie dokumentacji przedsiębiorstwa oraz na wywiadzie doradców z osobą oddelegowaną przez przedsiębiorcę, odpowiedzialną za działalność dotyczącą zarządzania środowiskowego.

Efektem końcowym usługi jest opracowanie przy współpracy z Przedsiębiorcą, dokumentu stanowiącego diagnozę potrzeb szkoleniowych i doradczych w zakresie rozwiązań proekologicznych w przedsiębiorstwie objętym wsparciem.

ETAP II - REALIZACJA SZKOLEŃ ZGODNYCH ZE ZDIAGNOZOWANYM ZAPOTRZEBOWANIEM

Etap II obejmuje przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw objętych wsparciem między innymi z zakresu:

 • możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych i źródeł ich finansowania,
 • budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy,
 • ekoinnowacji,
 • zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie,
 • zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii,
 • audytu energetycznego,
 • audytu ekologicznego,
 • „zielonych zamówień/zakupów”.

Każdy przedsiębiorca oddeleguje do udziału w cyklu szkoleń średnio po 4 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

REKRUTACJA TRWA, OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Każdy uczestnik weźmie udział w cyklu szkoleń na który składa się 15 - 16 dni szkoleniowych.

1 dzień szkoleniowy to 8 godzin zegarowych przy założeniu, że szkolenie właściwe trwa
7 godzin zegarowych, a czas przerw sumuje się do 1 godziny zegarowej (przerwa obiadowa 0,5h, 2 przerwy kawowe łącznie 0,5h).

Średnio dla każdej grupy będą realizowane po 4 dni szkoleniowe w miesiącu. Liczba godzin w podziale na poszczególne tematy oraz program szkolenia zostanie dostosowany do Państwa potrzeb proekologicznych.

ETAP III - DORADZTWO W ZAKRESIE OPRACOWANIA LUB AKTUALIZACJI PROGRAMU WDROŻENIA W FIRMIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH (48h/firma)

Na tym etapie każde z przedsiębiorstw otrzyma 48 godziny wsparcia w formie doradztwa, które ma na celuopracowanie przy współpracy z Przedsiębiorcą objętym wsparciem dokumentu stanowiącego Program Wdrażania Działań Proekologicznych zawierającego:

 • opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzić takie działania oraz
 • wymierne wskaźniki ekonomiczne, jakie posłużą ocenie skuteczności takiego programu po jego zakończeniu
 • lub aktualizacja takiego dokumentu w ww. zakresie, jeśli taki dokument już istnieje.

Oferujemy indywidualną i rzetelną współpracę z każdą z firm zakwalifikowanych do udziału w projekcie,  aby wypracowane propozycje rozwiązań proekologicznych miały charakter długofalowy i przyniosły wymierne korzyści.

Udział przedsiębiorstwa w projekcie jest BEZPŁATNY, objęty pomocą de minimis.

III. DOKUMENTY REKRUTACYJNE

W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie należy pobrać i wypełnić dokumenty rekrutacyjne zamieszczone poniżej w linku.

Dokumenty_rekrutacyjne

Dodatkowo należy złożyć:

 1. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych.
 2. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (obowiązek przedkładania sprawozdań finansowych dotyczy podmiotów zobowiązanych do przedkładania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości).
 3. Aktualny odpis z KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorstwa wskazanego w pkt. 1 formularza rekrutacyjnego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wymaganych dokumentów (wydruk z CEiDG bądź kopia poświadczona przez pracodawcę za zgodność z oryginałem).

Zgodnie z obowiązującymi warunkami zasad realizacji projektu w ramach poddziałania 2.1.1 obowiązującymi od 22.05.2014r. wprowadzone zostały, po dacie 15.10.2014r., zmienione formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, w których stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Centrum Rozwoju Energetyki w ramach realizowanego projektu pn.: „Eko-rozwiązania – szansą na wzrost konkurencyjności MMŚP” (nr projektu WND-POKL.02.01.01-00-358/13, nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-358/13), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, zastosowało się do wskazanych zmian.

Zgłoszenia nadesłane e-mailem będą uznawane tylko wówczas, gdy oryginały zeskanowanych dokumentów zostaną dostarczone do biura projektu (osobiście lub pocztą) w ciągu 7 dni od dnia wysłania zgłoszenia e-mailem. Za datę dostarczenia oryginałów dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu.Wypełnione dokumenty należy dostarczyć osobiście do Biura Projektu – ul. Łokietka 5, 87-100 Toruń (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00), drogą mailową – skan wszystkich wymaganych dokumentów na adres: eko.rozwiazania@c-re.pl bądź drogą pocztową.

IV. ZAPYTANIA OFERTOWE

PARP kolor

V. KONTAKT

Informacji o projekcie udziela oraz zapisów dokonuje:

Biuro Projektu w Toruniu

Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. 

ul. Łokietka 5

87-100 Toruń

Adres e-mail: eko.rozwiazania@c-re.pl

Kontakt telefoniczny:

 • Ewa Dombrowska: 782 999 333
 • Anna Stogowska-Wilińska: 782 555 111