W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.
X

Regulamin

Regulamin

§ 1
Definicje i dane podstawowe

 • Właścicielem strony www.c-re.pl [strona internetowa] jest Centrum Rozwoju Energetyki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [Właściciel] z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 12/14 lok. 3-B, z kapitałem zakładowym 360 tys. zł. (słownie trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000396934, posiadająca NIP 7010314620.
 • Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.
 • Oferta – oferta zamieszczona przez Właściciela na stronie.
 • Serwis – strona WWW, dostępna pod adresem www.c-re.pl
 • Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP.

§ 2 
Postanowienia ogólne

 1. Operatorem strony internetowej www.c-re.pl jest Właściciel.
 2. Przeznaczenie strony: informacja o Ofercie produktowej i usługowej Właściciela, informacja o rynku energetycznym w Polsce i na świecie.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Właściciela.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3, Właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

§ 3
Odpowiedzialność Właściciela

 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
 2. Informacje zamieszczane przez Właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
 3. Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści Oferty internetowej są odpowiednie dla Użytkownika i jego celów.
 5. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
 6. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się Użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie Właściciela.
 7. Właściciel nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Serwisu sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Właściciel.
 8. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie inwestycji, zarządzania finansami i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej, w tym nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu.
 9. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub zakłócenia w udostępnianiu Serwisu.
 11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze stosowania przez Użytkownika sprzętu komputerowego nieposiadającego należytych zabezpieczeń, w tym w szczególności aktualnego i skutecznego oprogramowana antywirusowego.

§ 4
Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej oraz Regulaminem.
 2. Zakazane jest: (i) korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, (ii) dostarczanie lub propagowanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, pornograficznym lub totalitarnym, (iii) wykorzystywanie bez wyraźnej zgody Właściciela na piśmie Serwisu dla swoich celów badawczych, zawodowych itp., (iv) wprowadzanie do Serwisu oprogramowania, wirusów, reklam lub ogłoszeń, (v) podejmowanie działań hakerskich, w szczególności działań mających na celu uzyskanie nieuprawnionego dostępu do Serwisu oraz/lub nieautoryzowaną zmianę treści serwisu, (vi) podejmowanie innych działań nieetycznych lub narażającymi dobre imię Właściciela lub innych Użytkowników.
 3. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej oraz Regulaminem, w szczególności w zakresie działań opisanych w par 4 pkt. 2, Właściciel jest uprawniony do pozbawienia Użytkownika dostępu do Serwisu.

§ 5 
Prawa autorskie

 1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
 2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Właściciela, chyba że Regulamin stanowi inaczej.  
 3. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.   

§ 6
Wskazówki techniczne

 1. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
 2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.
 3. Właściciel dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Właściciel nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu. Minimalne wymagania techniczne rekomendowane przez Właścicela umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa (najlepiej IE 8.0 lub wersje wyższe albo przeglądarka oparta na silniku Mozilla 3.5 lub wersjach wyższych).
 4. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie hardware, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, inne oprogramowanie wymaganie dla korzystania z Serwisu.
 5. Właściciel zastrzega, że w przypadku niektórych części Serwisu dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash lub cookies.

§ 7
Ochrona prywatności

 1. Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji ,,wyłącz” znajdującej się w ustawieniach przeglądarki, które znajdują się w Microsoft Internet Explorer w punkcie menu ,,Dodatki/opcje internetowe”, a w Mozilla Firerfox w punkcie ,,Dodatki/ustawienia”. Szczegóły znajdują się z menu pomocy właściwej przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
 2. Właściciel może wykorzystywać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami na których działa jest Serwis. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, Użytkownik może zgłaszać je Właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@c-re.pl
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.